Què oferim

Atenció individualitzada al llarg del cicle vital

•    Consultes.
•    Valoracions diagnòstiques.
•    Orientacions.
•    Tractaments.

Especialitats

Neuropsicologia del desenvolupament i l'aprenentage
•    Retard del desenvolupament.
•    Trastorns d'aprenentatge:
     - De la lectura (dislèxia).
     - De l'escriptura (disgrafia i disortografia).
     - Del càlcul (discalcúlia).
     - No específiic.
     - Trastorn per dèficit d'atenció.


Neuropsicologia del dany cerebral
•    Agnòsia, apràxia, afàsia, amnèsia, alèxia i agrafia.
•    Síndrome frontal.
•    Deteriorament cognitiu lleu.
•    Demència.


Logopèdia
•    Comunicació i llenguatge.
•    Trastorns del llenguatge escrit.