Arlot - Què oferim

Atenció individualitzada al llarg del cicle vital

•    Consultes.
•    Valoracions diagnò
stiques.
•    Orientacions.
•    Tractaments.

Especialitats

Neuropsicologia del desenvolupament i l'aprenentage:
•    Retard del desenvolupament.
•    Trastorns d'aprenentatge:
     - De la lectura (dislèxia).
     - De l'escriptura (disgrafia i disortografia).
     - Del càlcul (discalcúlia).
     - No específiic.
     - Trastorn per dèficit d'atenció.

Neuropsicologia del dany cerebral:
•    Agnòsia, apràxia, afàsia, amnèsia, alèxia i agrafia.
•    Síndrome frontal.
•    Deteriorament cognitiu lleu.
•    Demència.

Logopèdia:
•    Comunicació i llenguatge.
•    Trastorns de la parla (retard, dislàlia, disàrtria, disglòssia).
•    Trastorns de la veu (disfonia).
•    Trastorns del ritme i la fluïdesa (quequeig).
•    Disfuncions orofacials i de la deglució (disfàgia).

Psicologia clínica:
•    Trastorns de conducta.
•    Trastorns afectius.
•    Trastorns de la personalitat.
image-279676-consejero-mujer-escribiendo-una-cierta-informacion-sobre-su-paciente.jpg
image-279679-terapia-grupal.jpg